Sweet Potato Fries

Always fresh Sweet Potato Fries.